Coneixedores de les dificultats per les quals passem tantes de bosaltres per la situació què ens ha portat el #Covid19 , seguim lluitant en diferents fronts.
Comunicat en suport a la #VagaDeLloguers #HuelgaDeAlquileres i reivindicant #OkupaTuTambé #OkupaTuTambién

Les nostres condicions de vida han sigut constantment invisibilitzades i ara ho són més.
Les mesures adoptades des dels governs no estan a l’altura de les nostres actuals condicions i necessitats; no ho estan i no ho han estat mai. Ara mateix, l’estat s’està aprofitant de la situació de crisi perquè la responsabilitat recaigui en les persones, obligant-nos a confinar-i legitimant la militarització dels carrers amb més violència i repressió, normalitzant aquest exercici d’autoritat.
En un moment així, tan complicat per a tothom, en lloc de qüestionar-se com funcionen les coses, la majoria fa el que se li imposa, com si el fet de quedar-nos a casa fos una realitat universalment assumible. Això provoca, entre altres coses, que la mateixa gent reprodueixi el control i exerceixi una autoritat sobre altres persones des dels seus balcons privilegiats, culpant-i acusant-les unes a les altres.
Al mateix temps, en lloc de visibilitzar les nostres condicions de vida, romantizant-se la precarietat, considerant al personal sanitari com a herois quan en realitat la gent s’està morint perquè no hi ha hagut una previsió d’aquesta pandèmia ni una inversió econòmica i de cura a les institucions de salut pública des de fa anys. Recordem les vagues que el personal sanitari va haver de fer reclamant recursos en el 2018 i a les que “la nostra” policia, els Mossos d’Esquadra, van respondre donant pals.
L’estat ha optat, com ho ha fet sempre, per reforçar l’actuació dels cossos i forces de seguretat. S’aplaudeixen les intervencions de la policia, la seva humanitat, el suport sanitari que estan donant i els espectacles que fan als carrers per entretenir a la gent dels balcons. I es queden aquí aplaudint, sense qüestionar-se per què no s’ha invertit en sanitat pública, per què no es fomenta l’entreteniment autònom, per què no s’ha evitat que hàgim arribat a aquest punt i que el normal sigui estar tancades a casa i controlades per militars. Mentre els mateixos cossos policials para-militars multen, amb impunitat, xarxes de solidaritat mútua, treballadores i migrants, exercint violència i repressió en un moment en què saben que no seran qüestionats.
Tot i els intents per part de l’estat de normalitzar aquesta situació, i aprovar mesures parcials per tranquil·litzar la població mitjançant informacions puntuals, la gent segueix organitzant-se i per això a escala global ha sorgit la proposta de la Vaga de Lloguers. A través d’aquesta iniciativa es promou l’impagament dels lloguers, les hipoteques i els subministraments, i s’exigeix una llar per a aquelles que no el tenen.
Si bé entenem aquesta vaga com un boicot necessari a un estat que mai ha prioritzat les necessitats de les més precàries i animem a totes les arrendatàries a sumar-se a aquesta vaga – totes ens referim tant aquelles que no poden pagar sense deixar de menjar o endeutarse, com a les que sí que poden i se solidaritzen – volem visibilitzar que hi ha realitats que es queden al marge. Amb el que, potser, la millor solució no seria una vaga de lloguers, sinó l’abolició d’haver de pagar per viure en algun lloc. Per això advoquem per l’okupació com a eina i com a fi, com la realització completa del dret a un sostre amb el qual ningú es pugui lucrar per estar oferint un habitatge a qui té menys poder adquisitiu.
No podem oblidar a les migrants, a les que no tenen un contracte, a les sense sostre, a les que es queden obligades i oblidades en les fronteres, a les preses. Totes elles existeixen, no podem seguir deixant-les al marge. L’estat mai les tindrà en consideració perquè és el mateix Estat qui genera les seves condicions precàries i les criminalitza. És el moment de posicionarse, deixar de mirar cap a un altre costat i generar alternatives autogestionades més enllà de l’estat i les seves institucions.
Per això com a centre social okupat i autogestionat creiem en la creació de xarxes de suport mutu, la cura col·lectiu i la generació d’eines, tant col·lectives com individuals, perquè totes puguem desitjar i organitzar la vida que volem i mereixem. I per això sempre defensarem l’okupació, en lloc d’haver de pagar per un lloc on poder viure.
“No tornarem a la normalitat perquè la normalitat era el problema.”
La #VagaDeLloguers és només el principi.

Nuestras condiciones de vida han sido constantemente invisibilizadas y ahora lo estan más.
Las medidas adoptadas desde los gobiernos no están a la altura de nuestras actuales condiciones y necesidades; no lo están y no lo han estado nunca. Ahora mismo, el estado se está aprovechando de la situación de crisis para que la responsabilidad recaiga en las personas, obligándonos a confinarnos y legitimando la militarización de las calles con más violencia y represión, normalizando este ejercicio de autoridad.
En un momento así, tan complicado para todo el mundo, en lugar de cuestionarse cómo funcionan las cosas, la mayoría hace lo que se le impone, como si el hecho de quedarnos en casa fuera una realidad universalmente asumible. Esto provoca, entre otras cosas, que la misma gente reproduzca el control y ejerza una autoridad sobre otras personas desde sus balcones privilegiados, culpándose y acusándose las unas a las otras.
Al mismo tiempo, en lugar de visibilizar nuestras condiciones de vida, se romantiza la precariedad, considerando al personal sanitario como héroes cuando en realidad la gente se está muriendo porque no ha habido una previsión de esta pandemia ni una inversión económica y de cuidado en las instituciones de salud pública desde hace años. Recordemos las huelgas que el personal sanitario tuvo que hacer reclamando recursos en el 2018 y a las que “nuestra” policía, los mossos d’esquadra, respondieron dando palos.
El estado ha optado, como lo ha hecho siempre, por reforzar la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Se aplauden las intervenciones de la policía, su humanidad, el soporte sanitario que están dando y los espectáculos que hacen en las calles para entretener a la gente de los balcones. Y se quedan ahí aplaudiendo, sin cuestionarse por qué no se ha invertido en sanidad pública, por qué no se fomenta el entretenimiento autónomo, por qué no se ha evitado que hayamos llegado a este punto y que lo normal sea estar encerradas en casa y controladas por militares. Mientras los mismos cuerpos policiales para-militares multan, con impunidad, redes de solidaridad mutua, trabajadoras y migrantes, ejerciendo violencia y represión en un momento en el que saben que no van a ser cuestionados.
A pesar de los intentos por parte del estado de normalizar esta situación, y aprobar medidas parciales para tranquilizar a la población mediante informaciones puntuales, la gente sigue organizándose y por esto a nivel global ha surgido la propuesta de la Huelga de Alquileres. A través de esta iniciativa se promueve el impago de los alquileres, las hipotecas y los suministros, y se exige un hogar para aquellas que no lo tienen. Si bien entendemos esta huelga como un boicot necesario a un estado que nunca ha priorizado las necesidades de las más precarias y animamos a todas las arrendatarias a sumarse a esta huelga – todas nos referimos tanto aquellas que no pueden pagar sin dejar de comer o endeudarse, como a las que sí pueden y se solidarizan – queremos visibilizar que existen realidades que se quedan al margen. Con lo que, tal vez, la mejor solución no sería una huelga de alquileres, sinó la abolición del haber de pagar por vivir en algun lugar. Por eso abogamos por la okupación como herramienta y como fin, como la realización completa del derecho a un techo con el que nadie se pueda lucrar por estar ofreciendo una vivenda a quien tiene menor poder adquisitivo.
No podemos olvidar a las migrantes, a las que no tienen un contrato, a las sin techo, a las que se quedan obligadas y olvidadas en las fronteras, a las presas. Todas ellas existen, no podemos seguir dejándolas al margen. El estado nunca las tendrá en consideración porque es el propio Estado quien genera sus condiciones precarias y las criminaliza. Es el momento de posicionarse, dejar de mirar hacia otro lado y generar alternativas autogestionadas más allá del estado y sus instituciones.
Por esto como centro social okupado y autogestionado creemos en la creación de redes de apoyo mutuo, el cuidado colectivo y la generación de herramientas, tanto colectivas como individuales, para que todas podamos desear y organizar la vida que queremos y merecemos. Y por eso siempre defenderemos la okupación, en lugar de tener que pagar por un sitio donde poder vivir.
“No volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema.”
La #HuelgaDeAlquileres es sólo el principio.